TAČR
Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích (RainReg)

Doba řešení: 01/2016 - 12/2017
Číslo projektu: TD03000046
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Spoluřešitelé: Dr. Ing. Ivana Kabelková, doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D., Ing. Jan Macháč, Ing. Petr Sýkora, Ph.D.
Další účastník projektu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Anotace projektu

Obecným cílem řešení projektu je snížit negativní dopady srážkových vod odtékajících z obcí na životní prostředí i na obce samotné. V rámci projektu byly navrženy variantní ekonomické nástroje podporující trvale udržitelné nakládání se srážkovými vodami v obcích. Analyzovány byly různé varianty zpoplatnění srážkového odtoku z jednotlivých pozemků do kanalizace, zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor jednotné stokové sítě do vodních recipientů a kombinace obou způsobů s cílem najít optimální podobu regulace, která povede k co nejefektivnějším opatřením z hlediska udržitelného nakládání se srážkovým odtokem a ochrany vodních recipientů, bude mít vysoký motivační účinek a bude sociálně únosná a spravedlivá.


Cílem projektu je:

 1. Návrh variant ekonomického nástroje
 2. Návrh hodnoticích kritérií
 3. Vytvoření modelových obcí
 4. Zpracování analýzy dopadů regulace (RIA) pro různé varianty ekonomického nástroje
 5. Vytvoření SW prostředí
 6. Identifikace místně specifických parametrů variant ekonomického nástroje pro modelové obce

Výstupy projektu:

Projekt TD03000046 Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích (RainReg) je řešen s finanční podporou TA ČR.Informační systém oddělovacích komor a jejich vlivů na vodní toky (ISOK)

Doba řešení: 01/2012 - 12/2013
Číslo projektu: TA02020238
Odpovědný řešitel: Dr. Ing. Ivana Kabelková
Spoluřešitelé: Mgr. Gábina Šťastná, Ph.D., Ing. David Stránský, Ph.D.
Další účastník projektu: DHI a.s.

Anotace projektu

Cílem projektu je vytvoření dedikovaného informačního systému ISOK pro ukládání dat oddělovacích komor (OK) jednotné kanalizace a dat z posouzení vlivů přepadů na vodní toky. ISOK bude respektovat předpisy HEIS ČR a bude obsahovat funkce na klasifikaci OK podle míry závažnosti narušení vodních toků a GIS funkce pro zobrazení informací. Datový model bude vyvíjen a ověřován na pilotním povodí. Po budoucím naplnění daty umožní stanovit priority opatření pro splnění požadavků Směrnice 2000/60/ES.


Projekt (TA02020238 Informační systém oddělovacích komor a jejich vlivů na vodní toky) je řešen s finanční podporou TA ČR“

Aktuální informace k software ISOK.

PublikaceZískávání tepelné energie z odpadní vody v kanalizačních sítích (enKAN)

Doba řešení: 01/2013 - 12/2015
Číslo projektu: TA03020600
Odpovědný řešitel: Ing. David Stránský, Ph.D.
Spoluřešitelé: Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Vojtěch Bareš. Ph.D., Mgr. Gábina Šťastná, Ph.D., Jiří Fridrich
Další účastník projektu: ATEKO a.s.

Anotace projektu

Hlavním účelem navrhovaného projektu enKAN je přispět k rozšíření portfolia obnovitelných a druhotných zdrojů v energetickém mixu České republiky o získávání tepelné energie z odpadní vody v kanalizační síti. Zároveň je účelem projektu snížit finanční náročnost vytápění a chlazení budov a snížit emise CO2 díky environmentálně šetrné technologii.

Cílem projektu je:

 1. identifikovat teoretický potenciál využití tepelné energie z odpadní vody stokové sítě pilotního povodí
 2. vyvinout, realizovat a testovat funkční vzorek výměníku tepla pro použití v podmínkách kanalizace
 3. identifikovat realizovatelný potenciál využití tepelné energie z odpadní vody stokové sítě pilotního povodí
 4. vytvořit metodický postup pro začlenění využití tepelné energie odpadní vody do generelů odvodnění
 5. zpracovat tři vzorové projekty pro koncové uživatele v pilotním povodí
 6. publikovat dosažené výsledky a získané znalosti a zkušenosti v odborném tisku a prezentovat je na odborných konferencích

Výstupy projektu:

Projekt (TA03020600 Získávání tepelné energie z odpadSní vody v kanalizačních sítích) je řešen s finanční podporou TA ČR.Aplikovaný výzkum vybraných objektů stokových sítí: zvýšení kvantitativní a kvalitativní účinnosti

Doba řešení: 01/2012 - 12/2015
Číslo projektu: TA2-0169
Odpovědný řešitel: Doc.Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.
Spoluřešitelé: Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ing. Karel Kříž, PhD., Ing. Lucie Doležalová

Problematika

Evropská populace vynakládá více jak 50 mld EUR ročně za vodu k zajištění života obyvatelstva a provozu průmyslu (distribuce pitné vody a odvodnění urbanizovaných území včetně čistíren odpadních vod). Je přirozené, že tradiční technické vodohospodářské cíle: zásobování vodou a odvodnění území s většinou zastaralých sítí a ekologické požadavky na zachování, eventuálně zlepšení ekologického stavu vod se tak dostávají do konfliktu. Ve městech je v podstatě každá ulice, každá část města odvodňovanou oblastí a tím je prakticky nemožné stanovit co je hlavní příčinou rizika nedostatečné funkce stokové sítě. Je však jasné, že jednou z hlavních limit dobré kapacitní a ekologické funkce sítě jsou objekty, které musí být umístěny a provedeny tak, aby byla zajištěna správná funkce stokové sítě a aby mohly být bezpečně vykonávány práce potřebné při provozu, čištění a údržbě stok.

Cíle projektu

Navrhnout stavebnicový systém vybraných objektů stokové sítě z trubního výrobního programu fy HOBAS CZ (oddělovací komory, šachty, spojné komory), který by zahrnul hlavní problematické okruhy: vlastní transport odpadních vod z hlediska kvantitativního a kvalitativního a dopad na provoz, čištění a údržbu. Vlastní výzkum by měl být dokončen nejpozději do třetího roku řešení a aplikace in-situ nejpozději ve čtvrtém roce řešení.

Cílem projektu je vyvinout nové výrobky – vybraných objektů stokové sítě, které jsou z hlediska kvantitativního a kvalitativního rozhodující z dnešního pohledu v provozování těchto sítí. Nové výrobky, které budou řešeny nejen z hydraulického hlediska, ale i ekologického by měly využívat stávajícího výrobního programu fy HOBAS CZ tak, aby na jedné straně se byly minimalizovány náklady na výrobu nových prvků, ale aby se současně s jejich uvedením zvýšila možnost zvýšení tržních možností. Hlavní přidanou hodnotou musí být celkové zhodnocení výrobku a jeho funkčnost – hydraulická a ekologická. Zejména kvalitativní zhodnocení – atesty takovýchto výrobků jsou hlavními prodejními překážkami.


Projekt (TA2-0169/ Aplikovaný výzkum vybraných objektů stokových sítí: zvýšení kvantitativní a kvalitativní účinnosti) je řešen s finanční podporou TA ČR“