Projekt MŠMT ČR
Posílení výzkumu na vysokých školách: Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění

Doba trvání: leden 1998- prosinec 2000
Registrační číslo grantu: MŠMT VS 97038
Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.

  • Hlavním cílem projektu je vybudování vědecko-výzkumného pracoviště pro výchovu mladých pracovníků v oboru integrálního řešení odvodnění urbanizovaných a urbanizací ovlivněných území. Tento interdisciplinární obor vyžaduje úzkou provázanost technických a přírodovědných znalostí. Přes vysokou aktuálnost této problematiky, podobné pracoviště na ČVUT doposud chybí.
  • Vědecko-výzkumným cílem navrhovaného projektu je přispění k poznání procesů a interdisciplinárních vazeb umožňujících vyhodnocení a optimalizaci funkce městského odvodnění z hlediska ekologických dopadů na recipient a zásad trvale udržitelného rozvoje vodního hospodářství.
Vědecký a technický význam

Navrhovaný projekt umožňuje vybudování vědecko-výzkumného pracoviště, majícího předpoklady pro výchovu mladých vědeckých pracovníků na úrovni vyspělých států v zahraničí. Po ukončení projektu bude pracoviště integrováno do Stavební fakulty ČVUT, čímž bude zajištěna kontinuita uvedeného směru výchovy studentů a doktorandů v budoucnu. Smyslem předloženého projektu je zvýšení vědecké úrovně ČVUT v moderním pojetí technické university v rámci mezinárodního hodnocení.

Po vědecké stránce spočívá hlavní význam projektu v interdisciplinárním pojetí poznání mechanismu transportu tuhé individuální částice a mraku částic v kapalném prostředí povrchového odtoku a ve stokové sítí v širších vazbách, ovlivňujících kvalitu vodních zdrojů, a ve svých důsledcích životního prostředí jako takového. Navržený projekt vychází z popisu transportních procesů ve stokové síti a ze zvládnutí procesu interakce voda -tuhá částice - polutant. Teoreticko - výzkumný charakter projektu bude doplněn verifikačními výsledky z terénních měření.