University a výzkumné ústavy

České
VUT v Brně
VUT Brno, Ústav vodního hospodářství obcí
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Česká zemědělská univerzita
Vysoká škola chemicko technologická
VŠCHT Ústav technologie vody a prostředí
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Český hydrometeorologický ústav
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
Ústav pro hydrodynamiku ČSAV
Zahraniční
Technische universitat Dresden
TU Dresden, Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft
Norget Teknisk-naturvitenskapelige universitet
Swiss Federale Insitute of Technology Zurich
ETH Zurich, Institute of Hydromechanics and Water Resources Management
ETH Zurich, Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Galciology
FEUP, University of Porto National Water Research Institute, Canada
EAWAG (Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology)
U.S. Environmental Protection Agency

Profesní organizace

České
Asociace čistírenských expertů České Republiky
odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území při AČE ČR
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
Zahraniční
International Association of Hydraulic Engineering and Research
International Water Association
Joint Committee of Urban Drainage, operated jointly by IWA and IAHR
American Society of Civil Engineers

Odborná literatura

Česká
SOVAK
Vodní hospodářství
Zahraniční
Water Science & Technology
Všechny časopisy ASCE (Journal of Hydraulic Engineering, Journal of Enviromental Engineering, Journal of Hydrological Engineering atd.)
Elsevier Science Homepage
Springer Homepage

Státní instituce

České
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zemědělství
Česká inspekce životního prostředí