Analytická laboratoř

Analytická laboratoř LERMO disponuje standardním vybavením pro analýzu chemických ukazatelů vody. Zároveň je vybavena moderními přístroji pro chemickou analýzu vody a těžkých kovů jako například:

Atomový absorpční spektrometr SOLAAR S

Umožňuje analýzu kovů v kapalných vzorcích. V současnosti je využíván pro měření těžkých kovů Cd, Cu, Cr, Ni, Pb a Zn. Přístroj nabízí dvě varianty atomizace: plamenem (FAAS) pro vyšší koncentrace kovů a v grafitové kyvetě (GF AAS) pro stopové koncentrace.

Iontový chromatograf

Je určen pro analýzu kationtů a aniontů z kapalných vzorků.

HACH

Je využíván pro stanovení CHSKCr ve vzorcích vody

LOVIBOND

Je zařízení pro respirometrické měření BSK5

Mikrovlnná pec MILESTONE ONE TOUCH

Je určena pro rozklady pevného materiálu (dnového sedimentu)

Muflová pec

Je využívána pro stanovení ztráty žíháním ve vzorcích dnového sedimentu

Lyofilizační zařízení

Umožňuje sušení vzorků sedimentu vymrazováním