On-line ponorný UV-VIS spektrofotometr

Přístroj S::CAN Spectro::lyser pracuje na principu UV-Vis spektrofotometru, který měří absorpční spektra přímo v kapalném mediu. Charakteristickou vlastností je možnost jeho využití v širokém spektru úloh on-line monitoringu kvality povrchových, podzemních či odpadních vod.

Specifikace:

 • Používá celý rozsah UV-Vis spektra (200-380 nebo 190-750 nm)
 • Využívá kompletní S::CAN kalibrace a vytvoří s vaší pomocí a software "ana::tool" kalibrační křivku (lineární, nelineární nebo polynomickou)
 • Diferenciální zpracování spektra
 • Adaptace přístroje na média s extrémními vlastnostmi (o rozdílné optické délce).
 • Surfaktanty, detergenty, barva a nerozpuštěné látky, přítomnost zákalu, suspenze, emulze, olej ve vodě a mnoho dalších.

 • Nitráty
  Pro NO3/NO3-N měření také ve "složitých" médiích jako jsou mnohouhlíkaté sloučeniny nebo látky s vyšším obsahem sušiny, od podzemních vod po aktivační nádrže ČOV.
 • Rozsah 0 (0,1) - 100 mg/l NOx (rozšířitelný)
 • Opakovatelnost ±0,1 mg/l
 • TAM (total accuracy of measurement) - celková přesnost měření ±0,3mg/l (až do 0,01 mg/l)
 • 15 sec/měření

 • Nerozpuštěné látky
  Zákal odvozovaný ze spektrální informace odpovídá stavu nerozpuštěných látek i v nejobtížnějších podmínkách. Při určování charakteru částic je třeba brát v potaz velikost částic pevné látky, koloidy, bubliny, zanášení okénka spektro::lyseru.
 • Rozsah 0 (0,1) - 100 FTU v povrchové vodě (možnost volby i ostatních rozsahů)
 • Rozsah 0 (10) - 5 000 mg/l látek v odpadní vodě (možno až do 10 g/l)

 • Parametry zdrojového uhlíku
  Kalibrace pro celkový organický uhlík (nebo rozpuštěný organický uhlík), dosažené /CHSKequ/ BSKequ pro měření v povrchových vodách a v odpadních vodách, dále pak ve vodách pitných a technologických. TAM (total accuracy of measurement) celková přesnost měření závisí na kvalitě metody korelace. Lepší TAM je dosažena po lokální kalibraci.
  Celkový (rozpuštěný) organický uhlík
  T(D)OC (povrchové a pitné vody)
  Rozsah [mg/l] 0 (0,01) - 50 (rozšířitelné do 500)
  Opakovatelnost měření [mg/l] ±0,1 (možno i 0,01)
  TAM [mg/l] ±0,3
  CHSK BSK
  Rozsah [mg/l] 0(1) - 1 000 0(1) - 500
  Opakovatelnost [mg/l] ±5 ±5
  TAM [mg/l] ±10 ±20
  Doba trvání jednoho měření 20 sec.
  Dlouhodobá stabilita: 3 měsíce bez údržby na přítoku na ČOV (s automat. čištěním stlačeným vzduchem)

  Přenosné vzorkovače SIGMA 900MAX

  Přenosný vzorkovač SIGMA 900MAX je určen pro automatický sběr vzorků z kapalných zdrojů a jejich konzervaci ochlazením. Vzorkovač je vhodný pro sběr vzorků s obsahem obvyklých a toxických nečistot a suspendovaných látek. Vzorkovač je schopen odebírat vzorky buď na základě časové smyčky nebo úměrně průtoku, je-li přístroj použit zároveň s průtokoměrem. Ke vzorkovači je možné připojit stejné kvalitativní sondy jako k průtokoměrům SIGMA.


  Multiparametrická sonda YSI 6920

  Multiparametrická sonda je používána pro přímé měření kvality vody jak povrchových toků tak i vody odpadní. Sonda umožňuje např. měření pH, vodivosti, turbidity, rozpuštěný kyslík, amoniak, chloridy atd. podle sestavení čidel.
  Základní údaje:

  Určeno pro mořskou, povrchovou i znečištěnou vodu

  Teplota-5 do +45 C
  RozhraníRS232
  Velikost7,24 x 45,7 cm
  Hmotnost1,8 kg včetně akumulátoru
  Akumulátor12V

  Elektrochemická analýza kvality vody

  V našem arzenálu se rovněž nachází řada přenosných přístrojů pro elektrochemickou analýzu vody od firem WTW a HACH-LANGE. Jsme standardně vybaveni sondami pro měření pH, rozpuštěného kyslíku (nyní s technologií LDO - Luminescent Dissolved Oxygen), vodivosti a redox potenciálu (ORP).