Obhájené habilitační práce:
Problematika odlehčovacích komor na stokové síti

Autor: Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.

Odlehčovací komory představují kritickou část stokových sítí, neboť vytváří přímou vazbu mezi stokou a recipientem a jsou také mimo jiné významným zdrojem znečištění vodních. Při deštích dochází ke splachu do stok a také ke vznosu menších částic sedimentu usazeného na dně stok. Prostřednictvím odlehčovacích komor se potom tyto částice dostávají do recipientu. Byla navržena metodika posouzení tohoto vlivu.

Metodika posouzení OK kombinuje průzkum v terénu a 3D matematický model proudění. Terénní výzkum zahrnuje měření průtoků, rozbor sedimentu a rozbor vzorků vody při přepadu. Matematický 3D model proudění je zaměřen na zjištění schopnosti OK oddělit částice o různé velikosti a hustotě. Model byl vytvořen v programu Fluent a jako okrajové podmínky byly použity skutečně změřené hodnoty průtoků a výšek hladin. Při několika simulovaných průtocích byl sledován počet částic odtékajících do výpusti a na ČOV. Hodnoty získané pomocí matematického modelu byly porovnány s naměřenými vzorky.

Navržená metodika byla použita pro srovnání účinnosti separace na nerozpuštěné látky, těžké kovy, CHSK aj. na různých typech odlehčovacích komor:

  • OK Slavojova (štěrbinová odlehčovací komora)
  • OK 43K Sekaninova (boční přepadová hrana)
  • OK Pod Táborem (OK s čelním přepadem)
  • Vírový separátor Čakovice (vírový separátor)
  • OK Na barikádách (boční přepadová hrana)
  • OK Teplická v Děčíně (trubní odlehčovací komora)

Tyto odlehčovací komory byly na základě navržené metodiky porovnány a vyhodnoceny zejména z hlediska ekologického vlivu na recipient.