OP Praha - Adaptabilita (2012-13)
Rozvoj podnikatelského prostředí malých firem profesním vzděláváním v oblasti environmentálního a zdravotního inženýrství s důrazem na environmentální technologie

Číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/34096
Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Gabriela Šťastná, Ph.D., Ing. David Stránský, Ph.D., Ing. Katerina Slavíčková, Ph.D.
Project homepage: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět k rozvoji podnikatelského prostředí v oblasti environmentálních technologií a rozšířit současný profesní systém vzdělávání v oblasti environmentálního a zdravotního inženýrství s důrazem na aplikaci environmentálních technologií ve vodním hospodářství urbanizovaných celků. Součástí řešení projektu je výuka komplexního přístupu k trvale udržitelnému nakládání s vodními zdroji s důrazem na ochranu lidského zdraví a přírodních ekosystému.
Hlavním cílem projektu je zvýšení odborné kvalifikace cílových osob a příprava kurzů, které bude možné nabídnout i dalším podnikatelským subjektům. Hlavního cíle projektu bude dosaženo díky přípravě vzdělávacích kurzů, workshopů a exkurzí o moderních environmentálních technologiích pro cílové skupiny zohledňující obor a úroveň jejich kvalifikace tak, aby získaly komplexní, technické a environmentální znalosti o možnostech minimalizace rizika spojeného s antropogenní činností s využitím moderních environmentálních technologií.
Účast v projektu přinese cílové skupině nejen zvýšení odbornosti v dnes velmi žádané oblasti environmentálních technologií, ale díky tomu se zvýší i uplatnitelnost jednotlivých osob na trhu práce. Z pohledu podnikatelského prostředí obě zapojené firmy zvýší rozsah svých aktivit a budou schopné poskytovat služby i v oblasti environmentálních technologií. Nezanedbatelným přínosem pro cílovou skupinu je i získání orientace v nejnovějších tzv. nejlepších dostupných technologiích (BAT Best Available Technologies) v oblasti vodního hospodářství, a v rámci své praxe je bude schopna doporučit na místo v současné době běžně používaných technologií, a tak přispět k zvýšení jak bezpečnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění vod odpadních, ale i přispět k zlepšení nakládání s dešťovými vodami a v neposlední řadě i k trvale udržitelné revitalizaci vodních útvaru.

Organizační informace zde.