Granty Evropské unie
Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies

Head of project: Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
Project homepage: www.floodsite.net

Problem to solved

The management of flood risk is a critical component of public safety and quality of life. The FLOODsite Integrated Project will produce improved understanding of specific flood processes and mechanism and methodologies for flood risk analysis and management ranging from the high level management of risk at a river – basin, estuary and coastal process cell scale down to the detailed assessment in specific areas. It includes specific actions on the hazard of coastal extremes, coastal morphodynamics and flash flood forecasting, as well as understanding of social vulnerability and flood impacts, which are critical to improving the mitigation of flood risk from all causes. The project seeks to identify technologies and strategies for sustainable flood mitigation and defence, recognising the complex interaction between natural bio-physical system and socio-economics systems, to support spatial and policy planning in the context of global change and societal advance. Several pilot studies are included in FLOODsite. These will identify lessons from recent floods (e.g. Elbe, 2002), and test the proposed operational use of methods on integrated risk management and suistanable flood defence (the Thames and scheldt Estuaries, the Elbe river basin and the Ebro coastal delta) or new technology for flash flood forecasting (in France and Italy). FLOODsite will also develop common language, guidance and tools for dissemination of the project results and professional training packages. FLOODsite will build upon the previous and current European and national research and practise in river and coastal flood processes and flood risk mitigation methods to promote consistency of approach.

Assessing Infiltration and Exfiltration on the Performance of Urban Sewer Systems (APUSS)

Odpovědný řešitel: Prof.Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
Spoluřešitelé: Ing. David Kohout, Ing. Ivan Princ
Project homepage: http://www.insa-lyon.fr/Laboratoires/URGC-HU/apuss

Problematika

Stoková síť je velmi významnou součástí jednotlivých evropských měst. Stav a funkčnost stokové sítě jsou nezbytně nutné k spolehlivému odvedení odpadních vod ke zpracování na ČOV a to bez balastních vod a to jak plošných, tak bodových a rovněž je nutné vyloučit exfiltraci odpadních vod ze stokového systému. Infiltrace okolních podzemních vod, ale rovněž i ostatní balastní vody mají velmi významný vliv na efektivitu čištění tedy snížení teploty a koncentrace odpadních vod a dále pak hydraulické přetěžování ČOV. Exfiltrace odpadních vod ze stokového systému představuje značné riziko kontaminace okolních podzemních vod, což je obzvláště kritické, jsou-li podzemní vody využívány jako zdroj vody pitné. Infiltrace a exfiltrace v rámci stokového systému představují klíčovou otázku v souvislosti s trvale udržitelným zásobováním vodou a městským odvodněním a jsou rovněž velmi významné na provoz stokové sítě, což má vliv na provozní náklady stokové sítě a ČOV všech evropských měst. Cílem tohoto společného projektu je vyvinout metodiku k zhodnocení infiltrace a exfiltrace v rámci stokového systému a na základě této metodiky dát návod jednotlivým provozovatelům stokových sítí, jak co nejefektivněji alokovat prostředky na rekonstrukci stokových sítí, tj. s minimemem nákladů na opravu co nejvíce snížit provozní náklady.

Metodika práce

Domovní přípojky mohou představovat velmi významný zdroj balastních vod, leckdy i majoritní a na druhou stranu mohou být značným polutantem okolního prostředí, potenciálně podzemní vody. Cílem práce by mělo být zodpovědět, jak domovní přípojky přispívají balastními vodami v rámci celého systému a jako měrou dochází k exfiltraci z domovních přípojek. Projekt je zaměřen na výzkum malých oblastí různého typu ( historická zástavba, vilová zástavba a sídliště ) s několika přípojkami a na základě TV průzkumu se určuje stavební stav a tedy potenciální exfiltrace či místa vniku podzemní vody. Stavební stav (míra poškození) se ohodnotí bodovou škálou. Dále se přistoupí k měření infiltrovného resp. exfiltrovaného množství nejlépe objemově, přičemž exfiltraci můžeme rovněž zjišťovat tlakovou zkouškou. Výzkum v terénu je doplňován prací na laboratorním modelu domovní přípojky. Dalším krokem je zaměřit se na větší oblasti a na základě výstupů z předchozí práce (statistické zpracování ) a fakturovaného vodného se pokusit vyjádřit podíl exfiltrace/ infiltrace z domovních přípojek.