Aktuálně nabízená témata bakalářských prací LS 2016/17:


Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D.:
 • Využití nových technologií při úpravě pitné vody
 • Vliv extrémních situací ve vodním hospodářství na zásobování pitnou vodou
 • Využití filtrace a adsorpce při úpravě pitné vody
 • Dále možnost domluvit se na jiném konkrétním tématu bakalářské nebo diplomové práce, které by se týkalo úpraven pitné vody, vyhodnocení rekonstrukce úpravny vody, posouzení nebo studie technologie úpravy vody, zdroje vody, modelování vodovodních sítí a jakosti vody v programu Epanet2, čištění odpadních vod, …
Doc. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D.:
 • Využití recyklace vody v budovách v zahraničí (Bc) (Na základě rešerše využití recyklace vody v budovách a využití dešťových vod ukázat nové možnosti v tomto oboru. Na nových reálných budovách v zahraničí (Apple Campus, projekt CITE, apod.) zhodnotit možnosti použití jednotlivých technologií a spolupráce technologií - gridu. Využití zkušeností ze zahraničí na naše poměry.)
 • Vývoj nového typu nátokového objektu na dosazovací nádrže (Bc, Ing)(Na základě rešerše nátokových objektů dosazovací nádrže ČOV zhodnotit jejich použití. Provozními zkouškami sedimentací kalu na ÚČOV vytvořit charakteristiku sedimentovatelnosti kalu. Z těchto znalostí sestavit nový nátokový objekt a v matematickém modelu otestovat jeho funkčnost.)
 • Vývoj umělých slalomových drah (Bc, Ing) (Na základě rešerše předchozích slalomových drah stanovit potřebné parametry pro optimální návrh a provoz. Podle určitých kritérií (sklon, délka, rychlosti, aj.) stanovit jednotnou kategorizaci těchto drah.)
Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.:
 • Zhodnocení vlivu ÚČOV na recipient - stav před spuštěním nové vodní linky
 • Význam rtuti v městských drobných tocích
Doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.:
 • Řešerše potencíálních úspor na vybraném bazénovém či vodárenském provozu
 • Návrh možných úsporných opatření při rekonstrukci či návrhu čerpací stanice
 • Posouzení provádění trubních rozvodů z hlediska materiálu
 • Řešerše pokládky a přičin poruchy trub a návrh opravy poškozeného potrubního vedení
 • Poruchy při provádění a provozu vodárnských a bazénových provozů
 • Vyhodnocecní vodních atrakcí z hlediska návrhu, bezpečnosti, investičních a provozních nákladů
 • Vedlejší produkty úpravy pitné a bazénové vody
Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.:
 • Stochastický popis procesů povrchového odtoku


 Pokyny k vypracování bakalářských prací
 Okruhy státní závěrečné zkoušky Vodní hospodářství obcí - obor V
 Okruhy státní závěrečné zkoušky Vodohospodářské inženýrství - obor Z
 Obhájené bakalářské práce