Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.

Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.místnost: D 1082

e-mail: nabelkova@fsv.cvut.cz
telefon: (+420) 224 354 350
fax (sekretariát): (+420) 224 355 474

Kvalifikace:

1995-2000 - Přírodovědecká fakulta UK Praha, Ústav pro životní prostředí, magisterské studium
1998-2000 - NUAGE s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10, práce v administrativě, vedlejší pracovní poměr
2000-2005 - Stavební fakulta ČVUT Praha, Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění, Ph.D. studium
2002 - zahraniční studijní stáž na Univerzitě v Portu, Laboratoř separačního a reakčního inženýrství, (6 měsíců)
2012 – habilitace docentem v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby
2005-souč. - Stavební fakulta ČVUT Praha, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, odborný asistent

Odborné zaměření:

Hodnocení rizik v drobných vodních tocích urbanizované oblasti, jejichž přirozený stav (chemická kvalita, hydraulické podmínky) je ovlivněn zejména vyústěním dešťových kanalizací a odlehčovacích komor jednotné kanalizace.

Užší specializace: mobilita těžkých kovů v rámci říčního systému, podmínky remobilizace kovů ze sedimentu

Řešitel grantových úkolů:

2003 - projekt IGS ČVUT - Příčiny mobility těžkých kovů v drobných urbanizovaných tocích

2008-2010 – projekt GAČR – Těžké kovy v drobných urbanizovaných tocích a optimální metodika analýzy sedimentu


Vybrané nejvýznamnější publikace:

Kominkova, D. - Nabelkova, J. - Vitvar, T. (2016) Effects of combined sewer overflows and storm water drains on metal bioavailability in small urban streams (Prague metropolitan area, Czech Republic), JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, vol.: 16, Issue: 5, p 1569-1583.

Race, M. - Nabelkova, J. - Fabbricino, M.; et al (2015) Analysis of Heavy Metal Sources for Urban Creeks in the Czech Republic, WATER AIR AND SOIL POLLUTION, vol. 226, Issue: 10, Article Number: 322.

Nábělková, J. - Sýkora, P. (2011) Vazebné chování vybraných kovů v sedimentu stoky a ovlivněného recipientu, Vodní hospodářství, roč. 61, č. 3, s. 112-116. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Štarmanová, D. - Nábělková, J. (2011) Biologická dostupnost a ekotoxikologické nebezpečí těžkých kovů v tocích ovlivněných ČOV, Stavební obzor, roč. 20, č. 2, s. 56-59. ISSN 1210-4027.

Komínková, D. - Štarmanová, D. - Nábělková, J. (2010) Vliv čistíren odpadních vod na chování stopových prvků ve vodních ekosystémech urbanizovaných toků, Vodní hospodářství, roč. 60, č. 3, s. 42-45. ISSN 1211-0760.

Nábělková, J. - Komínková, D. (2009) Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam, Vodní hospodářství, roč. 59, č. 6, s. 217-220. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Nábělková, J. (2007) Effect of urban drainage on bioavailability of heavy metals in recipient, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 56, no. 9, p. 43-50. ISSN 0273-1223.

Komínková, D. - Handová, Z. - Nábělková, J. - Caletková, J. (2007) Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků, Vodní hospodářství, roč. 57, č. 2, s. 39-42. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Nábělková, J. (2007) Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích, Vodní hospodářství, roč. 57, č. 10, s. 336-340. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Nábělková, J. (2006) The Risk Assessment of Heavy Metals in the Ecosystem of Urban Creeks, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 53, no. 10, p. 65-73. ISSN 0273-1223.

Nábělková, J. - Komínková, D. (2006) Distribution of heavy metals in freshwater ecosystem of a small stream impacted by urban drainage, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 54, no. 6-7, p. 339-346. ISSN 0273-1223.

Kabelková, I. - Šťastná, G. - Stránský, D. - Nábělková, J. (2006) Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče, Vodní hospodářství, roč. 56, č. 5, s. I-III. ISSN 1211-0760.

Nabelkova, J. Stastna, G. - Kominkova, D (2005) Flood impact on water quality of small urban streams, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 52, Issue: 12, pp 267-274.

Nabelkova, J. - Kominkova, D. - Stastna, G. (2003) Assessment of ecological status in small urban streams of Prague agglomeration, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 50, Issue: 5, pp 285-291.

Zobrazit všechny publikace