Výzkum

Katedra zdravotního a ekologického inženýrství (KZEI) se zapojuje do řešení grantových úkolů podporovaných EU, vládou ČR, Grantovou agenturou ČR, Ministerstvem školství ČR a interním programem ČVUT.

V současné době KZEI spolupracuje se zahraničními pracovišti ze 6 zemích EU v rámci 5. Rámcového programu pro rozvoj vědy a technologií EU. Projekt s názvem "Assessing Infiltration and Exfiltration on the Performance of Urban Sewer Systems" (APUSS) je zaměřen na exfiltraci a infiltraci ze stokového systému. V rámci projektu CityNET se pracoviště podílí na projektu "Computer Aided Rehabilitation of Sewer network" (CARE-S), který řeší obecně problematiku poruch stokových sítí se zaměřením na počítačové zpracování. KZEI se účastní i 6.Rámcového projektu pro rozvoj vědy a technologií EU, kde je spoluřešitelem projektu FLOODSite, který se zabývá vývojem metodik a nástroju hodnocení rizika povodní a krizovým managementem.

Zároveň je KZEI v kontaktu se státním i soukromým sektorem a podílí se na konkrétních projektech pro praxi zaměřených na rozličné problémy v rámci celého oboru odvodnění urbanizovaných povodí, jako např.: matematické modelování stokových sítí, optimalizace provozu ČOV, testování výrobků v hydraulických laboratořích atd.