Ekotoxikologie a odvodnění urbanizovaných území

Anotace předmětu:

Odvodnění urbanizovaných území: Tato část předmětu je zaměřena na metody a nástroje v městském odvodnění s důrazem na vliv na životní prostředí. Důraz je kladen na integrální pojetí městského prostředí a krajiny, pochopení souvislostí a návrh opatření s cílem dlouhodobé udržitelnosti nakládání s vodou ve městech a ochrany životního prostředí.
Ekotoxikologie: V této části předmětu jsou pojednány základní toxikologické a ekologické pojmy a jsou představeny testy ekotoxicity jak teoreticky, tak prakticky. Dále jsou probírány látky s toxikologickým a ekotoxikologickým významem přítomné v různých složkách životního prostředí.

Sylabus přednášek:

Odvodnění urbanizovaných území:

 • Obor městského odvodnění, Urbanizace a vývoj koncepcí městského odvodnění, integrované řešení. Základní řešené vodohospodářské úlohy. Základní prostředky.
 • Produkce odpadních vod, látkové složení odpadní vody. Déšť a dešťová data v městské hydrologii.
 • Dešťový odtok z urbanizovaných ploch. Znečištění dešťového odtoku. Měření a monitoring. Základy modelování, Simulační modely. Požadavky na model a data.
 • Vodní toky v urbanizovaných povodích.
 • Opatření na ochranu recipientu: Dešťové nádrže. Další způsoby ošetření dešťového odtoku.
 • Opatření na ochranu recipientu: hospodaření s dešťovými vodami I
 • Opatření na ochranu recipientu: hospodaření s dešťovými vodami II
 • VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA - projektant hospodaření s dešťovou vodu
 • VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA - krajinný architekt
 • Globální vodní vazby, virtuální voda, koloběh živin
 • Sustainable developement/ Inovativní technologie
 • Scénáře vývoje městského odvodnění

Ekotoxikologie:

 • Základní pojmy v toxikologii a ekotoxikologii, faktory ovlivňující koncentraci škodliviny v prostředí, faktory ovlivňující účinek škodliviny, interakce škodliviny s organismem
 • Rizikové látky v prostředí obecně: dle rozdělení organické – anorganické, zdroje, použití, význam
 • VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA: Toxikologické hodnocení, testy toxicity, ekotoxicity, bioakumulace a jejich využití v praxi, hodnocení rizika, legislativa
 • Pesticidy
 • Uhlovodíky (ropné látky, PAU, PCB, dioxiny)
 • Detergenty, emerging pollutants (farmaka, mikročástice v kosmetice)
 • Plasty
 • Těžké kovy
 • Rizikové látky v ovzduší: hlavní znečišťující látky ovzduší, zdroje, opatření k omezení emisí, metody měření; Rizikové látky ve vodě: zdroje, šíření, biologická dostupnost, metody analýzy anorganických a organických látek
 • (Ne)zdravé prostředí uvnitř budov
 • Fyzikální vlivy prostředí: elektromagnetické záření, světlo, hluk
 • VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA: Testy toxicity v praxi

Podklady k přednáškám v pdf:

Odvodnění urbanizovaných území:

Ekotoxikologie:


Náplň cvičení:

 • Exkurze systém hospodaření s dešťovou vodu (2 cvičení)
 • Návrh objektů hospodaření s dešťovou vodou
 • Testování ekotoxicity
 • Analýza těžkých kovů ve vodním prostředí
 • Analýza rtuti ve vzorcích vlasů

Podklady ke cvičení:


Literatura:

[1] Krejčí, V a kol.(2002) Odvodnění urbanizovaných území - Koncepční přístup, NOEL2000
[2] Butler, D. a Davies J.W.(2010) Urban Drainage, 3rd edition, Spon Text
[3] Ambrožová J. (2003) Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT, Praha,8070805218
[4] Komínková D. (2011) Ekotoxikologie, Skriptum Stavební fakulta ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT