Hydrobiologie, hydrochemie a zdravotní inženýrství / Vodní hospodářství obcí

Anotace předmětu:

HYDROBIOLOGIE: Druhy přírodních vod. Ekologie sladkovodních organismů. Hydrobiologie povrchových, pitných a odpadních vod.
HYDROCHEMIE: Chemické složení vody. Rozpuštěné a nerozpuštěné látky. Kovy, halogeny, sloučeniny dusíku, síry a fosforu. Neelektrolyty. Organické látky. Samočištění. Eutrofizace.
VODÁRENSTVÍ: Zdroje vody, úprava pitné vody, distribuce pitné vody
STOKOVÁNÍ: Odpadní voda. Tvary a rozměry stok. Druhy stokových sítí. Objekty na stokové síti (Odlehčovací komory). Ochrana životního prostředí Čištění odpadních vod: Domovní ČOV. Čistírna odpadních vod. Mechanické čištění. Biologické čištění. Odstraňování dusíku a fosforu. Kalové hospodářství.

Časový program přednášek a cvičení:

 • Přednášky: 3-hodinová přednáška týdně – Zdravotní inženýrství, 2-hodinová přednáška 1x za 14 dní – Hydrobiologie a hydrochemie Harmonogram přednášek bude prezentován na úvodních přednáškách a bude zveřejněn v MS Teams (při distančním průběhu výuky).
 • Cvičení: 4 cvičení z hydrochemie a 2 cvičení z hydrobiologie

Způsob distanční výuky:

  MS Teams

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

  Účast na přednáškách doporučená s výjimkou přednášek externistů (účast povinná). Účast na cvičeních povinná. Evidence přítomnosti na cvičeních a vyzvaných přednáškách externistů, vypracované protokoly ze cvičení odevzdané nejpozději do jednoho měsíce od zadání. Úkoly budou odevzdávány prostřednictvím MS Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

 • Zápočet: účast na cvičení, odevzdání správně vypracovaných protokolů ze cvičení.
 • Zkouška: písemná i ústní část, nutná alespoň 50% úspěšnost

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

  100%

Sylabus přednášek:

A) ZDRAVOTNÍ INŽENÝRSTVÍ

 • Úvod – obory zájmu, zásobování vodou i kanalizace, obecná rizika a potřeba
 • Pitná voda, zdroje vody, způsoby jímání, úprava vody
 • Koncepce zásobování spotřebišť vodou, vodárenské soustavy, vodovody místní skupinové, oblastní, gravitační vodovod, výtlačný vodovod
 • Výpočet potřeby vody, vodojemy, rozvodné vodovodní sítě, základy návrhu vodovodní sítě, funkce požárního vodovodu, základy hydrauliky rozvodných sítí, ztráty vody, kontrolní činnost, právní předpisy
 • Stokové sítě, koncepce odkanalizování sídlištních celků, soustavy a systémy stokových sítí, výpočet množství odpadních vod
 • Výpočtové metody navrhování stokových sítí, směrové a výškové řešení, základy hydrauliky stok, čerpací stanice na stokách, stavba a zakládání stok, kontrola, revize, průzkum a měření na stokové síti, základní právní předpisy
 • Historie číštění odpadních vod, možnosti čištění
 • Materiál a konstrukce stok, objekty na stokové síti – šachty, spadiště, skluzy, odlehčovací komory a separátory
 • Malé ČOV, přírodní způsoby čištění
 • Způsoby čištění odpadních vod, mechanická a biologická část ČOV
 • Velké ČOV
 • Příklady ČOV

B) HYDROBIOLOGIE, HYDROCHEMIE

 • Hydrochemie - Vlastnosti vod a jejich složení
 • Hydrochemie - Anorganické látky
 • Hydrochemie - Organické látky
 • Hydrobiologie tekoucích vod
 • Hydrobiologie stojakých vod
 • Hydrobiologie – vodárenská a čistírenská

Literatura:

 • Pitter P.: Hydrochemie. 2009, vydavatelství VSCHT, Praha
 • Sládečková A., Sládeček V.: Hydrobiologie. 1995, Vydavatelství ČVUT, Praha
 • Nábělková J., Nekovářová J.: Chemie - chemie životního prostředí. 2010, Vydavatelství ČVUT, Praha
 • Krejčí V. a kol.: Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8, 2002
 • Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství I,II Academia 1999
 • Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění. NOEL 2002