Hydraulická laboratoř

Hydraulická laboratoř ČVUT ve správě katedry LERMO je situována v budově D. Laboratoř je vybavena standardními prostředky pro hydraulický výzkum a probíhá zde jak výzkum samotný, tak i výuka studentů celého oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Na využití hydraulické laboratoře se podílejí všechny vodohospodářské katedry fakulty stavební.

Analytická laboratoř

Analytická laboratoř LERMO disponuje standardním vybavením pro analýzu chemických ukazatelů vody. Speciální vybavení laboratoře navíc umožňuje analýzu těžkých kovů i předúpravu pevných vzorků (dnových sedimentů) pro analýzu. Součástí analytické laboratoře je i biologická laboratoř zaměřená na hodnocení společenstev bentických organismů žijících v  drobných vodních tocích.

Vybavení pro terénní monitoring

Pro terénní monitoring je katedra LERMO vybavena celým spektrem přístrojů pro měření kvantity a kvality odpadních vod ve stokových systémech, či monitoring malých vodních toků (např.: průtokoměry, hladinoměry, automatické vzorkovače, multiparametrické sondy, pHmetry, Oximetry atd.). K měření dešťových srážek v pozorovaných lokalitách má pracoviště několik přenosných dešťoměrných stanic.

Software