Čistírny odpadních vod

Anotace předmětu:

Úvod, historie, stokování jako vstup do ČOV, kapacita ČOV, hydraulické a látkové zatížení ČOV; Nátok na ČOV, umístění ČOV; Mechanická část ČOV, sedimentační nádrže, lapáky štěrku a písku; Mechanická část ČOV,primární sedimentační nádrž, lapáky tuků, česle, pomocné procesy mechanickou část; Biologická část ČOV, aerační nádrže, dosazovací nádrže; Zpracování kalů, kalové hospodářství využití kalů; Recirkulace kalu, řízení procesů; Terciární čistění; Různé typy ČOV ve světě a u nás, srovnání; Exkurze ÚČOV; Decentralizovaný systém čištění odpadních vod, malé domovní čistírny, biologické čištění odpadních vod, dočišťovací rybníky.


Časový program přednášek a cvičení:

Přednášky: sudý i lichý týden (účast nepovinná, doporučená) Cvičení: sudý i lichý týden (účast povinná)


Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Přehled zadání je studentům představen na úvodní hodině, poté jsou konkrétní zadání předávána přímo na cvičeních. Vedení předmětu bude v MS Teams

 • Průběžná kontrola práce na cvičení
 • Průběžné odevzdávání zadaných úkolů elektronickou formou
 • Diskuze s odborníky
 • Exkurze na ČOV

 • V případě online výuky budou přednášky a diskuze s odborníky online v MS Teams, a virtuální prohlídka různých ČOV.


  Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  Zápočet: Odevzdání cvičení v požadované kvalitě v daném termínu
  Zkouška: písemná (5 otázek) + ústní (1 otázka)


  Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

  80%


  Literatura:

 • Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění (NOEL 2002)
 • Water Treatment Handbook – Degremont
 • Waste Water Treatment Plant Design – P.Arne Vesilind – book and student workbook

 • Přednášky:

  Cvičení: